Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes: die proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Omdat we duidelijkheid belangrijk
vinden. En jou glashelder willen maken wat je van ons kunt verwachten. Daarom vind je op deze
pagina al onze voorwaarden bij elkaar. Voor aanbiedingen, acties en meer zodat je die op je gemak
eens kunt nalezen.


Let op! Aangezien drukwerk een maatproduct is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de
verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is ook van toepassing op cadeaubonnen.


ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,
  digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband
  met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
  ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die
  derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
  maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt
  voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
  beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm
  geproduceerd en geleverd worden; 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot
  de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde
  periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail –
  dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
  periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 8.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand; 9. Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid Bedrukwinkel.nl; 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die
  tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of
  diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 11.
  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
  Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden
  gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 12.
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
  ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Bedrukwinkel – Doetinchemseweg 217 7054BG Westendorp Bereikbaar
per e-mail. Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 18.00 uur tot 20.30 uur. E-
mailadres: info@bedrukwinkel.nl KvK-nummer: 84420936 Btw-identificatienummer:
NL003960662B63


ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
  en op elke tot stand gekomen overeenkomst
  op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
  op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
  weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument
  langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4: HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
  vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
  maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
  inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
  niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
  het moment van aanvaarding door de
  consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien
  de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot
stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen de
wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het
product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepings-recht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de
prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering
van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst
indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f.
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.


ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT
Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
  product gedurende een bedenktijd van 14 dagen
  zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
  reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid
  1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
  consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
  producten met een verschillende levertijd weigeren; b. als de levering van een product
  bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een
  door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
  periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste

product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd: 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4.
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 5. Indien de
ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf
maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit
artikel vastgestelde bedenktijd. 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde
informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum
van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
consument die informatie heeft ontvangen.


ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE
BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken
  of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het
  product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts
  mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument
  is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
  manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De
  consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR
DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het
  modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
  melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
  gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het
  product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
  genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De
  consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
  uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de
  rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft

gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de
kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 6.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. De consument draagt geen
kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet
gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien: a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; b. de consument niet uitdrukkelijk
om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of
stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 8. De consument draagt geen kosten
voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde
digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de
bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van
zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument
te bevestigen. 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ
HERROEPING

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
  wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst
  van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. De ondernemer vergoedt alle
  betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in
  rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
  volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product
  heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
  naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling
  hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met
  een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 4. Als de
  consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode
  niet terug te betalen.

ARTIKEL 10: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt waarop de ondernemer geen
  invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 2.
  Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
  veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
  diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
  aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
  leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
  digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige
  uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke
  voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij
  zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
  uitgevoerd; 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
  personenvervoer; 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
  accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is
  voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
  catering; 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst
  een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 7. Volgens specificaties
  van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
  vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
  duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 8. Producten die snel bederven of een
  beperkte houdbaarheid hebben; 9. Verzegelde producten die om redenen van
  gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en
  waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 10. Producten die na levering door hun
  aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 11. Alcoholische dranken
  waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de
  levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
  is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 12.
  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling
  na levering is verbroken; 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
  abonnementen hierop; 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële
  drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
  instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
  herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11: DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/ of diensten niet
  verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In
  afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
  invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
  en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De
in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


ARTIKEL 12: NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde
  specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
  datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
  het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, diens
  toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de
  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
  tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de
  nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra garantie wordt verstaan
  iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent
  waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan
  dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van
  zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13: LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van
  bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
  heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame
  spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
  overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
  dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
  geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
  schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag
  dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging
  en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
  aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  ARTIKEL 14: BEËINDIGING
  De Overeenkomst kan door de ondernemer met onmiddellijke ingang door middel van een
  schriftelijke (waaronder tevens wordt verstaan: per email) verklaring aan de consument

worden ontbonden indien: a. De consument faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard; b. Op de consument de schuldsaneringsregeling ingevolge
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; c. Beslag op
het geheel of een gedeelte van de goederen van de consument wordt gelegd; d. De
consument komt te overlijden; e. De consument onder curatele of bewind wordt gesteld; f.
Na het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer andere omstandigheden ter
kennis komen die de ondernemer goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan
diens verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van de ondernemer
om van de consument schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 15: BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
  dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij
  het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
  termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
  ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten zal de consument nimmer
  verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
  de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
  vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. Indien de
  consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
  ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
  termijn van 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling heeft gegund om alsnog aan
  zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn,
  over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer
  gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
  brengen. Deze incassokosten worden berekend conform de Staffel BIK.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer op al hetgeen de
  ondernemer in de uitvoering van de overeenkomst aan
  de consument verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen en ontwerpen
  blijven berusten bij de ondernemer en mogen door de consument slechts worden gebruikt
  ter uitvoering van de overeenkomst. 2. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst
  intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten,
  waaronder tevens wordt verstaan het databankenrecht, bij de ondernemer. Voor zover de
  intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de consument komen te rusten, draagt
  de consument deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan de ondernemer
  en zal de consument indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en
  verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee de ondernemer al
  hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij de

ondernemer komen te rusten. De consument doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand
van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de consument blijven berusten, dan wel
verbindt de consument zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische
verkeer niet uit te oefenen.
ARTIKEL 17: PRIVACY

 1. Wanneer de ondernemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst
  persoonsgegevens die door de consument zijn verstrekt,
  verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een
  behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften
  die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
  ARTIKEL 18: KLACHTENREGELING
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure
  en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
  bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende
  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
  beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
  en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4.
  De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
  onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.
  ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN VERVAL VAN
  RECHT
 3. 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen de consument en de
  ondernemer uit welke hoofde dan ook worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde
  rechter van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. De consument heeft gedurende een
  maand nadat de ondernemer zich op dit artikel 17 lid 2 heeft beroepen de gelegenheid te
  kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 3. In
  afwijking op lid 2 heeft de consument ook het recht om een geschil over contractuele
  verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen de consument en de
  ondernemer voor te leggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://
  ec.europa.eu/consumers/odr/). 4. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is
  bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de consument jegens de ondernemer in ieder
  geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn

de betreffende vordering bij de bevoegde rechter of geschillenbeslechter aanhangig is
gemaakt.


ARTIKEL 20: WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht
  nadat deze op de website van de ondernemer zijn gepubliceerd en de consument omtrent
  de wijziging is geïnformeerd en niet binnen 7 dagen na de kennisgeving haar bezwaren
  schriftelijk aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Bijlage I: Modelformulier voor
  herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden
  wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch
  adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of
  elektronisch adres van ondernemer] b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze
  overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting
  van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen c. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] d. [Naam consumenten(en)]
  e. [Adres consument(en)] f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op
  papier wordt ingediend)